Available courses

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи медсестринства» засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь при здійсненні медсестринського процесу; вивчення історії та філософії сестринської справи в нашій країні і за кордоном; формування власного погляду на професію, ознайомлення з моральними концепціями; оволодіння базовими практичними навичками.

МЕТА навчальної дисципліни "Історія медицини " випливає із цілей освітньої-професійної програми підготовки випускників вищого медичного навчального закладу та визначається змістом тих системних знань та умінь, котрими повинен оволодіти лікар-спеціаліст. Знання, які студенти отримують із навчальної дисципліни, є базовими для блоку дисциплін, що забезпечують природничо-наукову (блок ПН) і професійно-практичну (блок ПП) підготовку. 

Вивчення історії медицини формує у студентів цілісну уяву про зародження та розвиток її в залежності від суспільно-економічної формації суспільства; забезпечує фундаментальну медичну підготовку та набуття практичних навичок для наступної професійної діяльності лікаря загальної практики. Метою викладання навчальної дисципліни «Догляд за хворими та маніпуляційна техніка» засвоєння студентами теоретичних знань та практичних умінь надання долікарняної лікувально-профілактичної та санітарно-профілактичної допомоги, першої термінової медичної допомоги при гострих захворюваннях і нещасних випадках та роботи на самостійних фельдшерських пунктах охорони здоров’я, у міських лікувально-профілактичних закладах.

Фельдшер, підготовлений до самостійної професійної діяльності, є безпосереднім виконавцем заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я населення, підвищення якості медичної допомоги, особливо мешканцям сільської місцевості.Навчальна мета цього курсу - підготувати сучасного медичного працівника, який володів би клінічним мисленням і, працюючи в умовах ФАПу або швидкої допомоги, здатний був встановити ранній точний діагноз, призначити лікування, організувати і провести профілактичні та протиепідемічні заходи.

Викладання предмета повинно базуватися на сучасних стандартах освіти і мати тісний зв'язок з іншими дисциплінами. Велика роль надається самостійній роботі студентів, метою якої є поглиблення і систематизація знань, закріплення і вдосконалення практичних навичок, вивчення сучасних аспектів і проблем медицини.

За навчальним планом педіатрія вивчається на третьому та четвертому роках навчання. На нього передбачено 270  год, з них лекцій — 42, навчальної практики — 160, самостійної позааудиторної роботи — 68 год.